نوارهای پیشرفت

توسعه و برنامه نویسی 90%
طراحی و گرافیک 80%
بازاریابی و تبلیغات 70%
تماس با کارشناسان کاخ سپید ملل